Óvodavezetői pályázat 3/14/2018 3:39:04 PM
 

Mersevát Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Merseváti Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 1-től 2023. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9531 Mersevát, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzetközi köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító okirata szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú képesítés, óvodapedagógusi végzettség,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Óvodavezető munkakörben szerzett vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okiratmásolatok,
 • vezetési program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
 • a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szolgáló dokumentumok másolata
 • kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelően,
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
 • nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tulok Gabriella nyújt, a 06 95/777-809-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mersevát Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9531 Mersevát, Dózsa Gy. u. 39.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/…/20, valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.
 • Személyesen: Csillag Albert polgármester, Vas megye, 9531 Mersevát, Dózsa Gy. u. 39.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési eljárást követően Mersevát Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Mersevát Község Önkormányzatának hivatalos honlapja


Mersevát Község Honlapja - Copyright 2012